FED (ang. Federal Reserve System) – System Rezerwy Federalnej. Jest to Bank Centralny Stanów Zjednoczonych, który zaczął funkcjonować w 1914 r. Struktura Fedu jest dostosowana do federalnego systemu państwowego USA. W jego skład wchodzi Federalny Komitet Otwartego Rynku, Rada Gubernatorów mająca siedzibę w Waszyngtonie oraz 12 banków Regionalnych Systemu Rezerw Federalnych.

Funkcje Fedu są zbliżone do tych, które spełniają banki centralne w innych krajach rozwiniętych. Obecnie do najważniejszych zadań należy:

  • kształtowanie i realizacja polityki pieniężnej (monetarnej);
  • nadzór nad funkcjonowaniem banków;
  • utrzymanie stabilności systemu finansowego oraz ograniczenie ryzyka systemowego mogącego wystąpić na rynku finansowym;
  • zapewnienie obsługi finansowej instytucji depozytowych i rządu oraz sprawnego systemu płatniczego w kraju.

Polityka pieniężna to działania podejmowane przez bank centralny w celu oddziaływania na dostępność i koszt pieniądza w gospodarce. Celem Fed jest efektywne wspieranie pełnego zatrudnienia, stabilnych cen oraz umiarkowanych długoterminowych stóp procentowych. Stabilne ceny są tu traktowane jako niezbędny warunek osiągnięcia trwałego wysokiego wzrostu gospodarczego.

Data: 15.06.2015,  00:00