Chat with us, powered by LiveChat

Rada Polityki Pieniężnej

Rada Polityki Pieniężnej – jest to organ, który poddaje ocenie pracę Zarządu Narodowego Banku Polskiego, który realizuje przesłanki wynikające z polityki pieniężnej naszego państwa. Jest również odpowiedzialna za uchwalanie przepisów dotyczących rachunkowości NBP.

Do najważniejszych zadań RPP należy:

  • ustalanie wysokości stóp procentowych NBP,
  • ustalanie zasady i stopy rezerwy obowiązkowej banków,
  • ustalanie zasady operacji otwartego rynku
  • przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe NBP.

Rada Polityki Pieniężnej została powołana 17 lutego 1998r. W skład RPP wchodzą:

  • Prezes NBP, który jest jednocześnie przewodniczącym RPP,
  • 9 członków, których powołuje Prezydent RP, Sejm i Senat.

Członków Rady Polityki Pieniężnej powołuje się na okres 6 lat.

Obecnie przewodniczącym RPP jest Marek Belka.

Data: 07.07.2015,  00:00