Strefa Euro

Strefa Euro – jest tak nazywany obszar, na którym obowiązuje wspólna waluta, którą jest euro. Stanowi ją grupa 19 państw: Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy, które przejawiły chęć wdrożenia wspólnej waluty w swoim państwie i udało im się spełnić określone warunki. Są to kryteria konwergencji, które zostały wyszczególnione w Traktacie z Maastricht. Muszą one zostać spełnione przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, aby móc wprowadzić wspólną walutę w swoim kraju.

Kryteria określone w traktacie z Maastricht:

  • Inflacja „osiągnięcie wysokiego stopnia stabilności cen; będzie to wynikało ze stopy inflacji zbliżonej do istniejącej, w co najwyżej trzech Państwach Członkowskich, które mają najlepsze rezultaty w dziedzinie stabilności cen”;
  • Sytuacja fiskalna „stabilna sytuacja finansów publicznych; będzie to wynikało z sytuacji budżetowej, która nie wykazuje nadmiernego deficytu budżetowego”;
  • Kursy walut „poszanowanie zwykłych marginesów wahań kursów przewidzianych mechanizmem kursów walut europejskiego systemu walutowego, przez co najmniej dwa lata, bez dewaluacji w stosunku do waluty innego Państwa Członkowskiego”;
  • Stopy procentowe „trwały charakter konwergencji osiągniętej przez Państwo Członkowskie i jego udziału w mechanizmie kursów walut europejskiego systemu walutowego, co odzwierciedla się w poziomach długoterminowych stóp procentowych”.

Zwolnione z obowiązku posiadania euro, jako waluty narodowej są dwa państwa: Wielka Brytania oraz Dania.

 

Data: 13.10.2015,  00:00