zmiany dla firm
1 grudnia 2016,  00:00

Przedsiębiorstwa pod lupą rządu. Czekają nas zmiany

W listopadzie wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki przedstawił “Konstytucję Biznesu”, która jest największą od 1989 roku reformą prawa gospodarczego. Ma ona ustalić nowe zasady funkcjonowania polskich przedsiębiorstw. Wśród spisanych zasad znajdują się m.in. ulgi dla nowych firm, uproszczenia podatkowe i prawne oraz możliwość prowadzenia małej działalności bez konieczności rejestracji.

Na zdj. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki
Na zdj. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki

I choć polityka nie jest mile widziana w sektorze biznesowym, to nadzieję budzi fakt, że zmiany zostały ustalone na drodze konsultacji z polskimi przedsiębiorcami.

Według słów wicepremiera “Hasłem przewodnim pakietu jest wolność, a sercem ustawa Prawo przedsiębiorców, która zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 roku”.

Warto się zatem przyjrzeć, jak bije serce owej ustawy. W nowo utworzonym prawie znajdą się m.in. następujące zapisy:

 

 Zasada wolności działalności gospodarczej

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach.

Co to oznacza?
Oznacza to równość i wolność w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z przyjętą definicją, która została zawarta w Prawie przedsiębiorców, ale też możliwość realizowania różnych form urzeczywistnienia przedsiębiorczości. Zasada ta zwalnia także z konieczności rejestrowania działalności gospodarczej w przypadku, gdy miesięczne przychody nie przekraczają 50% minimalnego wynagrodzenia. Reguluje to między innymi sytuację osób udzielających korepetycji. Zmniejszenie formalności oraz zniesienie obowiązku opłaty składek, ma zachęcić do dalszego rozwoju. Zasada przewiduje też wprowadzenie tzw. ulgi na start dla nowych firm. Przez pierwsze 6 miesięcy przedsiębiorca będzie mógł być zwolniony z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego.

Zasada „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”

Przedsiębiorca w ramach wykonywanej działalności gospodarczej może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa. Przedsiębiorca może być zobowiązany do określonego działania tylko na podstawie przepisów prawa.

Co to oznacza?
Zasada pozwala na prowadzenie biznesu z użyciem dowolnych metod i środków prowadzących do realizacji obranych celów, o ile podejmowane działania nie będą sprzeczne z prawem. Tym samym organy zajmujące się tworzeniem prawa będą musiały precyzyjnie uregulować pewne przepisy. Dodatkowo zasada normuje kwestię kontrolowania działalności gospodarczej. Wszelkie czynności podejmowane przez organy publiczne obsługujące przedsiębiorców będą musiały mieć potwierdzenie odpowiednich aktów prawnych, a zasady przebiegu ewentualnej kontroli będą musiały być jasno określone w przepisach.

Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy

Organ kieruje się w swoich działaniach zasadą zaufania, zakładając, że przedsiębiorca działa uczciwie, zgodnie z prawem oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów.

Co to oznacza?
Organy publiczne nie będą mogły wszcząć postępowania wobec przedsiębiorcy, jeżeli będą posiadły jednoznacznych dowodów. Zasada zakłada, że każda firma prowadzona jest w sposób uczciwy, zgodny z prawem oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów. W związku z czym omawiane wcześniej kontrole powinny być poprzedzone analizą prawdopodobieństwa naruszenia prawa przez daną firmę. Natomiast wątpliwości wobec sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy.

Przyjazna interpretacja przepisów

Jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ.

Przepisu nie stosuje się jeśli wymaga tego ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub porządku publicznego.

Co to oznacza?
Interpretacja prawa nie może działać na niekorzyść przedsiębiorcy. Zatem jeżeli pojawiają się niejasności w przepisach to sprawa będzie rozstrzygana na korzyść przedsiębiorcy. Wyjątkiem będą sytuacje mogące wpłynąć na interes osób trzecich i państwa.

Zasada proporcjonalności

Organ prowadzi postępowanie w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.

Zgodnie z zasadą proporcjonalności, organ podejmuje jedynie takie działania, które są proporcjonalne do zamierzonego celu, konieczne do jego osiągnięcia i prowadzą do niego bezpośrednio.

Co to oznacza?
Jeżeli organ publiczny decyduje się na podejmowanie danych działań to stosowane środki muszą być wprost proporcjonalne do celu. Oznacza to, że czynności te nie mogą być uciążliwe dla przedsiębiorcy, a ewentualne kontrole nie powinny utrudniać funkcjonowania firmy.

Przedstawione wyżej zasady są tylko częścią wielkiego planu nazwanego Konstytucją Biznesu. Chociaż ingerencja polityków w kwestie dotyczące przedsiębiorstw może budzić kontrowersję, to trzeba przyznać, że omawiane zasady rysują się w jasnych barwach. Oby nie był to jednak jedynie pozostawiony szkic na papierze, nie mający odzwierciedlenia w rzeczywistości.


Artykuł znajdujący się powyżej został stworzony dla celów informacyjnych i stanowi jedynie ocenę i wyrażenie osobistych poglądów autora, które nie są rekomendowane jako wskazówki do dokonywania transakcji zarówno na rynku walutowym jak i akcji. Nie powinny one być używane jako rady w podejmowaniu lub wstrzymywaniu się od jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności powyższe analizy nie mogą być traktowane jako informacje stanowiące rekomendację dotyczącą instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców w myśl rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku (Dz. U. 2005r. nr 206, poz. 1715) i art. 42 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (t. jedn. Dz. U. 2014 poz. 94 z późn. zm.) Odpowiedzialność za podjęcie lub zaniechanie decyzji na podstawie artykułu ponosi jedynie użytkownik. Ekantor.pl jako właściciel praw autorskich powyższej publikacji zabrania kopiowania oraz rozpowszechniania tego opracowania bez wcześniejszej jego zgody.

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *