Informacja o zmianie regulaminu Ekantor.pl

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 1.09.2016 roku dotychczasowy regulamin Ekantor.pl ulegnie zmianie. Nowa wersja regulaminu dostępna jest pod adresem https://ekantor.pl/regulamin/

Dalsze korzystanie z serwisu Ekantor.pl po 1.09.2016 jest równoznaczne z akceptacją nowego regulaminu. Klientowi, który nie wyraża zgody na proponowane zapisy przysługuje prawo do rezygnacji z usług Ekantor.pl.

Klienci, którzy dokonali rejestracji konta w Ekantor.pl dodatkowo otrzymają wiadomość o zmianie regulaminu na adres e-mail podany w formularzu rejestracji.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami oraz kontaktu z Obsługą Klienta, jeżeli pojawią się pytania bądź wątpliwości odnośnie nowej wersji regulaminu.

Zmiany dotychczas obowiązującego Regulaminu zostały dokonane w następujących punktach:
Pkt 2.7
– stare brzmienie
Hasło – kombinacja co najmniej 8 znaków, zawierająca m.in. jedną dużą literę, jedna
małą literę, cyfrę oraz znak specjalny (np.: !, %, @, #), określana przez Użytkownika
w procesie Rejestracji, służąca do potwierdzania tożsamości Użytkownika podczas
logowania do Konta Użytkownika w Serwisie Ekantor.pl.

– nowe brzmienie
Hasło – kombinacja co najmniej 8 znaków, określana przez Użytkownika w procesie
Rejestracji, służąca do potwierdzania tożsamości Użytkownika podczas logowania
do Konta Użytkownika w Serwisie Ekantor.pl.

Pkt 3.1.1
– stare brzmienie
komputer osobisty lub telefon lub tablet oraz karta sieciowa lub modem umożliwiające dostęp do Internetu,

– nowe brzmienie
komputer osobisty lub urządzenie mobilne, posiadające dostęp do Internetu,

Pkt 3.1.2
– stare brzmienie
system operacyjny Windows (9x, 2000, XP lub nowszy), Mac OS lub Linux posiadający środowisko graficzne, standardową przeglądarkę internetową (Internet Explorer – wersja min.7, Mozilla Firefox – wersja min.3.6, Opera – wersja min.11, Chrome – wersja min.10), obsługującą szyfrowane połączenia SSL, aplikację Java Script i pliki cookie.

– nowe brzmienie
system operacyjny Windows, Mac OS, Linux lub Android, z zainstalowaną standardową przeglądarką internetową, obsługującą szyfrowane połączenia SSL, aplikacje Java Script i pliki cookie.

Pkt 9.6
– stare brzmienie
Użytkownik ma prawo usunąć Konto Użytkownika poprzez przesłanie z Adresu
e-mail, który został wskazany w trakcie Rejestracji na adres wskazany w pkt. 2.1
zlecenia usunięcia konta/danych osobowych.

– nowe brzmienie
Użytkownik ma prawo usunąć Konto Użytkownika poprzez:
9.6.1. wykorzystanie funkcji usunięcia konta, dostępnej w Panelu Użytkownika;
9.6.2. przesłanie z adresu e-mail, który został wskazany w trakcie Rejestracji na adres
wskazany w pkt. 2.1 zlecenia usunięcia Konta Użytkownika.

Pkt 13.4
– stare brzmienie
Ekantor.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie świadczenia Usług bez podania przyczyn. O wprowadzeniu zmian w Regulaminie Ekantor.pl informuje Użytkownika poprzez przesłanie na Adres e-mail aktualnej treści Regulaminu. Użytkownik jest obowiązany do akceptacji zmian regulaminu najpóźniej przez dokonaniem pierwszej Transakcji po wprowadzeniu zmian Regulaminu. Brak akceptacji zmiany Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy w trybie określonym w pkt. 13.6, który stosuje się odpowiednio.

– nowe brzmienie
Ekantor.pl ma prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest w przypadku:
13.4.1. wprowadzenia przez Ekantor.pl nowych rozwiązań funkcjonalnych, organizacyjnych, technicznych, informatycznych lub teleinformatycznych mających wpływ na
usługi świadczone na podstawie Regulaminu;
13.4.2. wprowadzenia przez Ekantor.pl nowych usług związanych z czynnościami objętymi Regulaminem lub modyfikacji istniejących;
13.4.3. zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wydanie przez uprawnione organy rekomendacji, zaleceń albo interpretacji lub wydanie przez sądy orzeczeń mających wpływ na usługi świadczone na podstawie Regulaminu.

Pkt 13.5
– stare brzmienie
Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie w terminie podanym przez
Ekantor.pl, o których to zmianach Ekantor.pl poinformuje na stronie internetowej
Serwisu

– nowe brzmienie
Zmiany Regulaminu dokonywane są wg poniższych zasad:
13.5.1. Ekantor.pl informuje Użytkowników o każdej zmianie Regulaminu przez umieszczenie na stronie głównej Serwisu Ekantor.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Ekantor.pl przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Ekantor.pl poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
13.5.2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia umieszczenia na
stronie głównej Serwisu Ekantor.pl wiadomości o zmianie Regulaminu i powiadomienia Użytkowników posiadających Konto Użytkownika drogą email, o których
mowa w punkcie 13.5.1.

Pkt 13.6
– stare brzmienie
W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik ma prawo zrezygnować z dalszego
świadczenia usług przez Ekantor.pl, co jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika. Użytkownik obowiązany jest poinformować Ekantor.pl o rezygnacji z dalszego świadczenia usług przez Ekantor.pl w związku ze zmianą Regulaminie drogą
elektroniczną na adres wskazany w pkt. 2.1. w terminie 30 dni od dnia umieszczenia informacji o zmianie w sposób określony w pkt. 13.5.
– nowe brzmienie
W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik ma prawo zrezygnować z dalszego świadczenia usług przez Ekantor.pl, co jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika. Punkt 9.6. stosuje się odpowiednio.

Zespół Ekantor.pl

Data: 18.08.2016,  00:00